C C C C A+ A A- X

Обява за конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Връзки с обществеността” – 1/една/ щатна бройка

Дата на публикуване 13 май 2021 Последна редакция 25 май 2021 Новини Отпечатай

На основание заповед № 66 от.11.05.2021 г. на Председателя на Окръжен съд гр. Търговище обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Връзки с обществеността” –  1/една/ щатна бройка

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-    да е пълнолетен български гражданин,

 • да не е осъждано или поставено под запрещение;
 • да не е лишено от правото да заема определена длъжност;
 • да има завършено висше образование със степен минимум бакалавър;
 • да не страда от психическо заболяване;
 • да не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга;
 • да не е едноличен търговец, съдружник, управител, прокурист, синдик, член на орган на управление на търговско дружество или кооперация;
 • да не е съветник в Общински съвет;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работи по трудово правоотношение при друг работодател;
 • да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.
 1. Специфични изисквания за заемане на длъжността:
 • комуникационни умения, организационни умения, работа в екип;
 • високи морални качества, отговорност и лоялност;
 • правилен правопис и пунктуация, компютърна грамотност;
 • образование в областите: журналистика и връзки с обществеността, право, история, литература, филология;
 • познания за структурата на съдебната власт и медийната политика;
 1. Провеждане на конкурса и оценяване на кандидатите - в три етапа.

Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане на кандидатите от комисията. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати / както и основанията за недопускането им/ да се обявят не по-късно от 7 дни след срока за подаване на заявленията. В списъка на допуснатите да се посочи началния час, мястото и датата на провеждане на втория етап от конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка.

Втори етап – писмен изпит и тест.

          Писмен изпит за проверка на нивото на компютърните умения и на познанията по стилистика и правопис, чрез изготвяне на прессъобщение по зададен казус.

          Тестът да се проведе веднага след писмения изпит / в същия ден/, чрез задаване на еднакви за всички кандидати, предварително подготвени от комисията въпроси от Правилника за администрацията в съдилищата.

          Писменият изпит и тестът да се оценяват от комисията по шестобалната система с точност до 0,25.

Комисията да състави протокол за резултатите от изпита и теста с крайна оценка и класиране. Да го представи на Председателя на съда в 3 – дневен срок и да го обяви и на интернет сайта на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

Трети етап – събеседване.

          До трети етап се допускат кандидатите, които са получили оценка минимум 4,50 от втория етап. С тях ще се проведе събеседване с комисията относно личната им мотивация и концепцията за комуникационната политика на съда.

С класираният на първо място кандидат се сключва трудов договор, съгласно чл. 70, ал.1, от КТ  при спазване разпоредбите на чл. 107а, ал.4 и 5 от КТ.

4.Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник, към което кандидата прилага:

-        удостоверение от психиатър, че е психично здрав;

-    мотивационно писмо, в което да изложи визията си за развитие на комуникационната политика на съдилищата от района и дейностите за повишаване на информираността. ( до 2 стр.)

Копията от посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

*Забележка: кандидатите по желание могат да представят и други документи и препоръки от предишни работодатели, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

5.Място и  краен срок за подаване на документи:

Гр. Търговище, пл.“Свобода” Съдебна палата ет.2, стая 9, Регистратура на ОС до 17.00 ч. на 14.06.2021 г. При подаване на документите желаещите могат да получат длъжностна характеристика. Допълнителна информация на сайта на ОС - targovishte-os.justice.bg  и на телефон 0601/62188.

 1. Минимален размер на основна заплата:

          Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: ОМЗ - 1284 лв.   

 1. Оповестяването на конкурса да се осъществи чрез:

- публикуване на обява в един местен ежедневник;

- публикуване на  интернет страницата   https://targovishte-os.justice.bg/

- обява на информационното табло на  Окръжен съд Търговище.

 1. Материали за подготовка:
 • Закон за съдебната власт;
 • Правилник за администрацията в съдилищата;
 • Етичен кодекс на съдебните служители;
 • Комуникационна стратегия на съдебната власт;
 • Правила за институционална идентичност на документите в съдилищата на Република България;

Още по темата

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация