C C C C A+ A A- X

Компететност

Правораздавателната компетентност на Окръжния съд се определя най-общо така:

Наказателни дела

Съгласно чл. 35 от НПК на Окръжния съд, като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления против мира и човечеството (чл. 407-419а НК), против информацията, представляваща държавна тайна и против чуждестранната класифицирана информация, някои престъпления при използване на атомната енергия за мирни цели (чл. 356е до чл. 356и НК), умишлени убийства (чл. 115 и чл. 116 НК), смърт по непредпазливост (чл. 123, чл. 124 НК), телесна повреда по чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2), отвличане (чл. 142 НК и чл. 156, ал.3), особени случаи на склоняване към проституция или блудствени действия (чл. 155, ал. 5 НК),  изнасилване (чл. 152, ал. 4 НК), образуване или ръководене на група с цел проповядване или подбуждане на дискриминация (чл. 162, ал. 3 НК), квалифицирани грабежи (от лице, участващо в ОПГ и по чл. 199 НК), длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай (чл. 203 НК), обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай (чл. 206, ал. 4 НК), по поръчка на организирана престъпна група (ОПГ),  откриване на съкровище и несъобщаване на властите (чл. 208, ал.5), документна измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай (чл. 212, ал. 5), квалифицирани случаи на изнудване (чл. 214, ал. 2 НК), присвояване (чл. 203, чл. 206, ал. 4 НК), безстопанственост (чл. 219, чл. 220 НК), изготвяне и прокарване в обращение на неистински парични знаци (чл. 243-246 НК), престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система (чл.252 – чл. 260в НК) – „пране на пари“, използване не по предназначение на средства от европейски фондове, избягване на установяване или плащане на данъчни задължения в големи и особено големи размери, укриване на задължителни осигурителни вноски към държавното обществено осигуряване или здравно осигуряване в големи или особено големи размери, лицензиран оценител или регистриран одитор, даващи невярна информация; престъпления, свързани с посегателство върху културни ценности (чл. 277а до чл. 278д НК), престъпления по служба (чл. 282-чл.283б НК), престъпления против правосъдието (чл. 287а НК),  подкуп (чл.224, чл. 225б, чл. 225в, чл. 301-307а НК), компютърни престъпления по чл. 319а до 319е НК, разпространение на наркотични вещества (чл. 354а НК), склоняване и подпомагане за употреба на наркотични вещества и техни аналози (чл. 354б НК), организация, ръководство или финансиране на ОПГ за отглеждане на растения от рода на конопа (чл. 354в НК), престъпления по транспорта по чл. 340-чл. 342 и чл. 343, ал. 1, б.“в“ , ал. 3, б. „б“ и ал. 4, престъпления против здравето – замърсяване на водоизточник и изготвяне на храни и напитки с опасни за здравето вещества. Окръжният съд като първа инстанция разглежда още частни наказателни дела по молби за реабилитация, по предложение за принудителни медицински мерки, по производства във връзка с изпълнение на наказанията. За останалите наказателни дела първа инстанция е Районният съд, а втора (въззивна) – Окръжният. Актовете на Окръжен съд - Търговище, които подлежат на оспорване, се обжалват пред Апелативен съд – Варна, а второинстанционните – пред Върховния касационен съд. На касационен контрол подлежат не всички съдебни актове, а само тези съгласно чл. 346 от НПК:

  1. решенията и новите присъди на апелативния съд, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от Наказателния кодекс, и тези по чл. 334, т. 1;
  2. новите присъди, постановени от окръжния съд като въззивна инстанция по дела от общ характер, освен тези, с които деецът е бил освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от Наказателния кодекс;
  3. определенията на окръжния и на апелативния съд по чл. 306, ал. 1, постановени в случаите на нова присъда;
  4. решенията и определенията на окръжния или апелативния съд, постановени за първи път във въззивното производство, с които се прекратява, спира или прегражда пътят на наказателното производство.

 

Граждански и търговски дела

Съгласно чл. 104 ГПК на Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни исковете за установяване или оспорване на произход, за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или отменянето му, исковете за собственост и други вещни права с цена над 50 000 лева, исковете по граждански и търговски дела с цена над 25 000 лева, с изключение на исковете за издръжка, трудови спорове и вземания по актове за начет. Окръжният съд разглежда и исковете за установяване на недопустимост или нищожност на вписване в търговския регистър, дела по несъстоятелност, както и дела, които по други закони, освен ГПК, подлежат на разглеждане от този съд, като сред тях са исковете по ЗПКОНПИ. Всички останали граждански и търговски дела се разглеждат от Районните съдилища, като първа инстанция, но за тях второинстанционен (въззивен) е Окръжният.

Първоинстанционните решения на Окръжен съд - Търговище се обжалват пред Апелативен съд – Варна.

Въззивните дела се обжалват пред ВКС съобразно чл. 280 ГПК:

Чл. 280. На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:

  1. решен в противоречие със задължителната практика на Върховния касационен съд и Върховния съд в тълкувателни решения и постановления, както и в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
  2. решен в противоречие с актове на Конституционния съд на Република България или на Съда на Европейския съюз;
  3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

(2) Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност.

(3) Не подлежат на касационно обжалване:

  1. решенията по въззивни дела с цена на иска до 5000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост;
  2. решенията по въззивни дела по искове за издръжка, брачни искове, искове по чл. 322, ал. 2 от този кодекс, с изключение на въпросите по чл. 59, ал. 2 от Семейния кодекс в случаите, в които към датата на обявяване на въззивното решение от брака има ненавършило пълнолетие дете, производства по чл. 126, ал. 2, чл. 127а и чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, искове по чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, производства за разпределяне ползването на съсобствен имот по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, искове по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост, молби за промяна на име по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация и искове по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове;
  3. решенията по въззивни дела по трудови спорове, с изключение на решенията по исковете по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда и по искове за трудово възнаграждение и обезщетения по трудово правоотношение с цена на иска над 5000 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация