C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)

Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.

 

ВИД

ТАКСА

По искова молба, насрещна искова молба и молба на трето лице със самостоятелни права

4 на сто върху цената на иска,

но не по-малко от 50лв.

По неоценяем иск при предявяване на иска

от 30лв. до 80лв.

По молба за промяна на име

15лв.

По заявление за издаване на заповед:

   1. на заповед за изпълнение и изпълнителен лист

   2. на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист

2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.

2 на сто върху интереса, но не по-малко от 25 лв.

Във всички случаи извън тези по чл. 1 - 15, когато се образува дело от граждански характер

25лв.

(1) За обжалване пред въззивна инстанция и по молба за отмяна

50 на сто от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес.

(2) За касационно обжалване се събира такса, както следва:

1. за произнасяне по допускане на касационното обжалване

 

 

30 лв. при подаване на касационната жалба

За частна жалба по гражданско дело

15лв.

По молба за осиновяване

25лв.

По молба за обезпечение се събира такса, както следва:

1. за обезпечение на бъдещ иск

 

 

40лв.

 

Информация за всички държавни такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) можете да видите тук

 

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)

Информация за ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието можете да видите тук

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация