C C C C A+ A A- X

Стажант юристи

П Р А В И Л А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖА НА СТАЖАНТ-ЮРИСТИТЕ В ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН СЪД

Общи положения

Чл.1.(1) С тези правила се урежда реда за провеждане на стажа за придобиване на юридическа правоспособност от разпределените в Търговищки окръжен съд стажант-юристи.

(2)   Стажът е шестмесечен и се провежда в съдилищата, прокуратурите,
следствения отдел, при нотариус и адвокат в съдебния район на Търговищки окръжен съд с цел стажант-юристите да се запознаят практически с техните основни функции и
организация на дейността им.

(3) Стажант-юристите участват в изготвянето на актове постановявани от :

 1. съдии в районен и окръжен съд;
 2. прокурори в районна и окръжна прокуратура;
 3. следовател в окръжен следствен отдел;
 4. съдия по вписванията;
 5. държавен съдебен-изпълнител.

(3) Стажант-юристите участват в и изготвянето на:

 1. призовки, съобщения и други възложени им в съдилищата, прокуратурите
  и окръжния следствен отдел;
 2. нотариални актове, покани и други, възложени им от нотариуса;
  З. молби, тъжби, заявления, жалби и други, възложени им от адвокат или

адвокатско дружество.

Постьпване на стаж

Чл. 2. (1) Постъпването на стаж се извършва въз основа на заповед на министъра на правосъдието, молба-декларация по образец съгласно приложение № 1 и план за провеждането му.

(2) За начало на стажа се смята денят в който стажант-юристът е постъпил в
Търговищки окръжен съд и на който е подписал акт за встъпване.

(3)   Постъпилите стажант-юристи се въвеждат в специален азбучник и
регистър, в който се вписват трите имена на всеки от тях и началната и крайната дата на
стажа.

Стажантска книжка

Чл. 3. (1) В деня на постъпването на стажант-юриста се издава стажантска книжка, подписана от председателя на Търговищки окръжен съд, който определя съдия от същия съд за ръководител на провеждане на стажа.

(2) В стажантската книжка се вписват:

 1. ръководителя на стажа;
 2. началната и крайната дата на провеждане на съответния стаж;
 3. извършената от стажант-юриста работа и оценка за нейното усвояване;
 4. актовете или работата, в изготвянето на които е участвал;
 5. двете имена на удостоверилите извършените работа и участие.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват от съответните завеждащ-служба, съдебен-изпълнител, съдия по вписванията, нотариус, съдии, прокурори, следовател и адвоката или адвокатско сдружение или дружество.

 

План за провеждане на стажа

Чл. 4. (1) Всеки стажант-юрист изготвя план за провеждане на стажа си съгласно приложение № 2.

(2) Планът се утвърждава от ръководителя на стажа и копие от него се прилага в специално заведеното канцеларско дело.

Ръководител на стажа

Чл. 5. Ръководителят на стажа:

 1. осъществява общо ръководство за провеждането му;
 2. следи за провеждането му по утвърдения от него план;
 3. възлага на стажант-юриста извършването на конкретна работа по време на стажа по чл. 1.

Стаж в районен съд

Чл. 6. (1) Стажът в районния съд е десет седмици, от които по две седмици:

1.практическо запознаване;

2.в деловодството и архива на съда;

3.при районен съдия;

4.в службата по вписванията;

                         5.в съдебно-изпълнителната служба.

(2)  По време на стажа по ал. 1 стажант-юристите трябва да се запознаят със
структурата на съда, с водените в отделните деловодства и служби регистри и книги, с
деловодните програми и да придобият практически познания за:

 1. реда на образуването на граждански и наказателни дела, изготвянето и връчването на призовки, съобщения и други съдебни книжа, внасянето на делата в архива и сроковете за съхраняването им, организацията и дейността на бюрото за съдимост;
 2. насрочването, подготовката и провеждането на съдебните заседания и постановяването на съдебните актове;
 3. дейността на съдията по вписванията и подлежащите на вписване актове;
 4. образуването, движението и прекратяването на изпълнителните дела.

(3)  Стажът в службата по вписванията се провежда след провеждане на
стажа при нотариус.

Стаж при нотариус

Чл. 7. Стажът при нотариуса е една седмица, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:

 1. функциите и компетентността на нотариуса и неговото деловодство;
 2. видовете нотариални удостоверявания и производства;

3.формата, издаването и съдържанието на нотариалните актове и техните видове;

4.водените от него регистри и съхраняването на дела и книжа. Стаж в районна прокуратура

Чл. 8. Стажът в районна прокуратура е три седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият п рактически познания за:

 1. функциите, компетентността и деловодството на районната прокуратура;
 2. образуването, спирането и прекратяването на досъдебното производство;
 3. изготвянето на обвинителни актове и внасянето им в съда;
 4. други актове,издавани от прокурора.

Стаж в окръжна прокуратура

Чл. 9. Стажът в окръжна прокуратура е две седмици, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:

 1. функциите, компетентността и деловодството на окръжната прокуратура;
 2. изготвянето на протести;
 3. реда за връщане на делата за допълнително разследване;
 4. изпълнението на влезлите в сила присъди.

Стаж в окръжен следствен отдел

Чл. 10. (1) Стажът в окръжния следствен отдел е една седмица, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:

 1. функциите, компетентността и деловодството на отдела;
 2. провеждането на разследване и способите на доказване в досъдебното производство;

З.изготвянето на актове от следователя;

4.процесуалните действия след връщане на делата за допълнително разследване.

Стаж в окръжен съд

Чл. 11. (1) Стажът в окръжния съд е шест седмици, от които по две седмици:

 1. в гражданско отделение;
 2. в наказателно отделение;
 3. в търговско и фирмено отделение.

(2) По време на стажа по ал. 1 стажант-юристите трябва да се запознаят със структурата на съда, с водените в отделните деловодства и служби регистри и книги, с деловодната програма и да придобият практически познания за:

 1. реда на образуването на граждански, наказателни, търговски и фирмени дела, изготвянето и връчването на призовки, съобщения и други съдебни книжа, внасянето на делата в архива и сроковете за съхраняването им;
 2. насрочването, подготовката и провеждането на съдебните заседания и постановяването на съдебните актове;
 3. изготвянето на протоколи от съдебни заседания;
 4. образуването, движението и прекратяването на отделните видове дела.

Стаж при адвокат

Чл. 12. (1) Стажът при адвокат е една седмица, като стажант-юристите трябва да се запознаят и да придобият практически познания за:

1.организацията на адвокатската професия, на адвокатското сдружение или адвокатското дружество;

2.начина на упражняване на адвокатската професия, представителство и защита на доверителите и подзащитните;

З.правата и задълженията на адвоката;

4.изготвянето на молби, тъжби, заявления, жалби и други. Приключване на стажа

Чл. 13. (1) В двуседмичен срок от провеждане на последния стаж от тези правила стажант-юристите представят на административния секретар надлежно оформената и заверена с всички подписи и печати стажантска книжка и подават заявление по образец, съгласно приложение № 3.

 

Заключителни разпоредби

 • 1. Правилата влизат в сила от 1 декември 2009 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация