C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ по чл.398, ал.1,  УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА по чл.401, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ за  2022 ГОДИНА за СЪДЕБЕН РАЙОН НА ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 1. Клас „Криминалистични експертизи”.

Панайот Владимиров Петров, Търговище - експерт-криминалист, графолог.

Неделчо Илиев Янков, Търговище - криминалист.

Галин Петров Доманов, Търговище - криминалист.

Атанас Петров Манчев,  Омуртаг - криминалист, графолог.

Софка Великова Игнатова, Попово - криминалист.

Павел Ярославов Топалов, Топалов, Търговище – криминалист.

Георги Петров Гюрюшев, Търговище – криминалист.

Александър Боянов Господинов, Омуртаг – криминалист.

 1. Клас „Съдебномедицински експертизи”.

Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище - съдебен лекар.

Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик - клиничен химик, ДНК анализи.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София - специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер – химик.

Борис Петров Шахов, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

 1. Клас „Съдебна експертиза на психичното здраве”.

Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище - психиатър.

Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище - психиатър.

Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище - психиатър.

Д-р Мариана Христова Генова - психиатър.

Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен - психиатър.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен - психиатър.

Боряна Александрова Асенова, Търговище - клиничен психолог, позитивен      психотерапевт.

Ирена Иванова Левкова, Шумен - доцент, доктор, психолог.

Стойка Нанева Добрева, Попово – магистър – психолог.

Йорданка Димитрова Маринкова, Търговище – магистър – психолог.

 1. Клас „Съдебно – икономически експертизи”.

Милена Валентинова Петрова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен  експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово - счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Калин Веселинов Савов, Търговище - експерт по финансово-счетоводни проблеми.

Елена Банкова Василева Търговище – икономист - счетоводител.

Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище - икономист-счетоводител.

Марияна Борисова Бижева, Омуртаг – икономист - счетоводител и оценител на недвижими имоти.

Петър Димитров Петров, Добрич - експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.

Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист - счетоводител.

Мариела Гюрова Милтенова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово- счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Христина Кънчева Петрова, Търговище - оценител на недвижими имоти.

Арнел Аляйдин Якуб, Търговище - икономист-счетоводител.

Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист – счетоводител.

Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист – счетоводител.

Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.

Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.

Стела Димитрова Бижева, Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.

Марияна Николова Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.

Росица Атанасова Долчинкова, Търговище – икономист-счетоводител.

Диан Живков Димов, Търговище – икономист-счетоводител.

Сашко Иванов Александров, Шумен – дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор и данъчен експерт.

Валерий Иванов Обретенов, Варна – финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения.

Гергана Петрова Попова, Търговище – съдебно счетоводна експертиза.

 1. Клас „Съдебни инженерно – технически експертизи”. 

Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.

Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище - строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.

Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище - инженер-геодезист.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище - строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти.

Валентин Димитров Мисирджиев, Попово - строителен техник.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен - оценител на недвижими имоти.

Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище - инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.

Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен - строителен инженер по ПГС.

Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово - електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Димитър Петков Петков, Попово - техническа специалност.

Ванюша Антонова Станкова, Попово - техническа специалност.

Недко Данаилов Петров, Попово - техническа специалност.

Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище - технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.

Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.

Доц. д-р  инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно – технически експертизи.

Иван Василев Стоянов,  Търговище – автоексперт-оценител. 

Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.

Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертизи и съдебно – агротехническа експертиза.

Красимир Любенов Хаджикосев – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС – технология, оценка на недвижими имоти.

Инж. Владимир Бонев Василев, Търговище – автотехнически експертизи.

Инж. Пламен Георгиев Пенчев – съдебно – техническа и съдебно –  енергийна експертизи.

Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище – съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище – инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление и контрол условията на труд.

Инж. Петър Стоянов Даулов, Шумен – инженер електроснабдяване, електроенергетика и електрообзавеждане.

Инж. Валя Томова Евтимова, Търговище – строителен инженер – пътно и транспортно строителство и строителен инженер водоснабдяване и канализация системи и съоръжения.

Инж. Татяна Димитрова Илиева, Търговище – строителен инженер водоснабдяване и канализация.

 1. Клас „Съдебно – биологични експертизи”.

Бистра Бориславова Цанева, Търговище - инженер-химик, химична технология на дървесината.           

 1. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”.
 1. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”.

Павлина Тодорова Колева, Попово-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг - експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Генади Христов Ангелов, Търговище - оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.

 1. Клас „Съдебно – изкуствоведски експертизи”.

Мирослав Александров Тошев, Омуртаг - историк, етнограф.

Цончо Стойнов Денев, Търговище - уредник в отдел "Графика" на Художествена галерия "Никола Маринов" в Търговище, специалност "Графика".

 1. Клас „Оценителни експертизи”.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения,оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Съгласно Наредба 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, глава трета, член 10, лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9 ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Необходими документи за включване в списъка на Вещите лица при Окръжен съд Търговище:

 1. Лична карта – копие;
  2. Заявление;
  3. Диплом за завършено професионално образование – нотариално заверено копие;
  4. Свидетелство за съдимост;
  5. Декларация съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
  6. Документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
  7. Декларация, че не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;8. Разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд гражданин;
  9. Удостоверение за ниво на достъп до класифицирана информация;
  10. Декларация, че кандидатът не осъществявал функции по правораздаване в системата на съдебната власт.11. Снимки – 2 бр. за издаване на служебни карти /размер:2/2,5см./

Документите за включване в списъка за вещи лица се събират в периода от 01.08 – 20.09 всяка година.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация