C C C C A+ A A- X

Вещи лица

С П И С Ъ К

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ по чл.398, ал.1,  УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА по чл.401, ал. 1 от ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ за  2024 ГОДИНА за СЪДЕБЕН РАЙОН НА ТЪРГОВИЩКИ ОКРЪЖЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 1. Клас „Криминалистични експертизи”.

Панайот Владимиров Петров, Търговище - експерт-криминалист, графолог.

Неделчо Илиев Янков, Търговище - криминалист.

Галин Петров Доманов, Търговище - криминалист.

Софка Великова Игнатова, Попово - криминалист.

Павел Ярославов Топалов, Топалов, Търговище – криминалист.

Георги Петров Гюрюшев, Търговище – криминалист.

Александър Боянов Господинов, Омуртаг – криминалист.

 

 1. Клас „Съдебномедицински експертизи”.

Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище - съдебен лекар.

Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат на биологичните науки, биохимик - клиничен химик, ДНК анализи.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер – химик.

Борис Петров Шахов, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.

 

 1. Клас „Съдебна експертиза на психичното здраве”.

Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище - психиатър.

Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище - психиатър.

Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище - психиатър.

Д-р Мариана Христова Генова - психиатър.

Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен - психиатър.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен - психиатър.

Боряна Александрова Асенова, Търговище - клиничен психолог, позитивен      психотерапевт.

Ирена Иванова Левкова, Шумен - доцент, доктор, психолог.

Стойка Нанева Добрева, Попово – магистър – психолог.

Йорданка Димитрова Маринкова, Търговище – магистър – психолог.

 

 1. Клас „Съдебно – икономически експертизи”.

Милена Валентинова Петрова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен  експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово - счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Калин Веселинов Савов, Търговище - експерт по финансово-счетоводни проблеми.

Елена Банкова Василева Търговище – икономист - счетоводител.

Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище - икономист-счетоводител.

Марияна Борисова Бижева, Омуртаг – икономист - счетоводител и оценител на недвижими имоти.

Петър Димитров Петров, Добрич - експерт по финансово-икономически и ценови експертизи.

Даниела Иванова Карагьозова, Търговище – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.

Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист - счетоводител.

Мариела Гюрова Милтенова, Търговище - лицензиран съдебно-счетоводен експерт - счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово- счетоводни анализи, данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.

Христина Кънчева Петрова, Търговище - оценител на недвижими имоти.

Арнел Аляйдин Якуб, Търговище - икономист-счетоводител.

Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист – счетоводител.

Донка Спасова Мирчева, Попово – икономист – счетоводител.

Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист по ЗОП.

Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.

Стела Димитрова Бижева, Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.

Марияна Николова Георгиева, Търговище – икономист-счетоводител.

Росица Атанасова Долчинкова, Търговище – икономист-счетоводител.

Диан Живков Димов, Търговище – икономист-счетоводител.

Сашко Иванов Александров, Шумен – дипломиран експерт-счетоводител – регистриран одитор и данъчен експерт.

Валерий Иванов Обретенов, Варна – финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и кредитни взаимоотношения.

Гергана Петрова Попова, гр. Търговище – съдебно счетоводна експертиза.

Сузана Савева Недева, гр. Шумен, икономика и управление на промишлеността, оценителни експертизи, експерт в банково кредитиране, трудови възнаграждения, несъстоятелност и други финансово-икономически и счетоводни дейности.

Александър Христов Василев, Варна, съдебно финансово – икономически експертизи.

 

 1. Клас „Съдебни инженерно – технически експертизи”.

 Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище - строителен инженер, строителство на сгради и съоръжения.

Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева, Търговище - инженер-геодезист.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище - строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти.

Валентин Димитров Мисирджиев, Попово - строителен техник.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен - оценител на недвижими имоти.

Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище - инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.

Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен - строителен инженер по ПГС.

Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово - електроинженер, лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Димитър Петков Петков, Попово - техническа специалност.

Ванюша Антонова Станкова, Попово - техническа специалност.

Недко Данаилов Петров, Попово - техническа специалност.

Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище - технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.

Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси и оръжия.

Доц. д-р  инж. Ивко Пенков Иванов, Варна – фрактодиагностика и съдебна техника и съдебно – технически експертизи.

Иван Василев Стоянов,  Търговище – автоексперт-оценител. 

Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.

Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична експертизи и съдебно – агротехническа експертиза.

Красимир Любенов Хаджикосев – строителен инженер – транспортно строителство и оценител на недвижими имоти.

Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС – технология, оценка на недвижими имоти.

Инж. Владимир Бонев Василев, Търговище – автотехнически експертизи.

Инж. Пламен Георгиев Пенчев – съдебно – техническа и съдебно –  енергийна експертизи.

Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище – съдебна автотехническа експертиза.

Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище – инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление и контрол условията на труд.

Инж. Петър Стоянов Даулов, Шумен – инженер електроснабдяване, електроенергетика и електрообзавеждане.

Инж. Валя Томова Евтимова, Търговище – строителен инженер – пътно и транспортно строителство и строителен инженер водоснабдяване и канализация системи и съоръжения.

Инж. Татяна Димитрова Илиева, Търговище – строителен инженер водоснабдяване и канализация.

Инж. Христо Иванов Параскевов, гр. Шумен, доцент, преподавател в катедра „Компютърни системи и технологии“, доктор по информатика.

Александър Христов Василев, гр. Варна, съдебно инженерно – технически експертизи, съдебнооценителска – автотехническа експертиза.

 

 1. Клас „Съдебно – биологични експертизи”.

Инж. Бистра Бориславова Цанева, Търговище - инженер-химик, химична технология на дървесината.

Инж. Станислава Илиева Караманолева, гр. Попово – инженер по горско стопанство.

Инж. Симеон Цанков Давидков, гр. Попово – инженер по горско стопанство.

           

 1. Клас „Експертизи на материали, вещества и изделия”.

 

 1. Клас „Съдебни селскостопански експертизи”.

Павлина Тодорова Колева, Попово-оценител на земеделски земи и подобренията върху тях.

Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг - експертизи и консултации по лесовъдни дейности.

Генади Христов Ангелов, Търговище - оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на недвижими имоти.

Светлана Еросалимова Александрова, с. Изворово, общ. Антоново, обл. Търговище, съдебно агротехническа експертиза, оценка на стопанско имущество.

 

 1. Клас „Съдебно – изкуствоведски експертизи”.

Мирослав Александров Тошев, Омуртаг - историк, етнограф.

Цончо Стойнов Денев, Търговище - уредник в отдел "Графика" на Художествена галерия "Никола Маринов" в Търговище, специалност "Графика".

 

 1. Клас „Оценителни експертизи”.

Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище строителен инженер - ПГС, оценител на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения,оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на земеделски земи и трайни насаждения.

 

 1. Клас „Други съдебни експертизи“.

Ирфан Тахсин Хаджимехмед – Генч, село Вокил, Община Дулово, Област Силистра – преводач от Български на Турски и обратно и от Български на Руски и обратно.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация