C C C C A+ A A- X

Обява за конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Съдебен секретар" - 2 /две/ щатни бройки

Дата на публикуване 13 януари 2022 Последна редакция 4 февруари 2022 Новини Отпечатай

Изменение на заповедта на Административния ръководител - Председател на Окръжен съд - Търговище относно Обява за конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността "Съдебен секретар" - 2/две/ щатни бройки

Заповед № АЗ-19 от 04.02.2022 г.

На основание заповед № АЗ-05 от 10.01.2022 г. на Председателя на Окръжен съд гр. Търговище обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Съдебен секретар” –  1/една/ щатна бройка

 

                   І. Обявява конкурс за назначаване на съдебен служител на длъжността ” Съдебен секретар” –  1/една/ щатна бройка по чл.67, ал.1, т.1 от КТ в Окръжен съд Търговище.

 

ІІ. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в Закона за съдебната власт  и Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата:

-  да е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

-    да е навършило пълнолетие;

-    да не е поставено под запрещение;

 • да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
 • да има завършено средно образование;
 • да не страда от психическо заболяване;
 • да не би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта   степен   включително   или   по  сватовство  до   четвърта   степен включително;
 • да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
 • да не е съветник в Общински съвет;
 • да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
 • да не работи по трудово правоотношение при друг работодател, освен като преподавател във висше училище;
 • да не е адвокат, нотариус, частен съдебен изпълнител или упражнява друга свободна професия.

 

              III. Специфични изисквания за заемане на длъжността, определени от Административния ръководител на ОС Търговище:

 

 • лични качества - експедитивност и организираност, комуникативност, оперативност, организационни умения и инициативност;
 • отлична бързина на писане, отлични познания по машинопис, стилистика, правопис, граматика и пунктуация,
 • компютърна грамотност и текстообработка с MS Office /Word, Excel/;
 • умения за работа със стандартно офис оборудване.
 • познания по Закона за съдебната власт, Правилника за съдебната администрация и Етичния кодекс на съдебния служител;
 • способност за вежливо и коректно отношение към граждани и колеги.
 • високи морални качества, отговорност и лоялност;
 • организационни умения, умение за работа в екип;

 

 1. IV. Начин на провеждане на конкурса и за оценяване на кандидатите.

 

                   Първи етап – разглеждане на постъпилите заявления и допускане на кандидатите от комисията. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати / както и основанията за недопускането им/ се обявяват на таблото на съда и на интернет страницата на съда не по-късно от 7 дни след изтичане на срока за подаване на заявленията за участие в конкурса. В списъка на допуснатите се посочва началния час, мястото на провеждане и датата на провеждане на втория етап от конкурса, която не може да бъде по-рано от 14 дни от изнасянето на списъка.

                  

                   Втори етап – писмен изпит и тест.

                   Писменият изпит се състои от тест за нивото на компютърни умения, както и проверка на познанията по стилистика, правопис, граматика и пунктуация, изразяващ се в диктовка на еднотипен текст с бързина като в съдебно заседание, редактиране, форматиране, съхраняване и разпечатване на набрания текст.

                   Тестът ще се проведе веднага след писмения / в същия ден/, чрез задаване на еднакви за всички кандидати, предварително подготвени от комисията въпроси от Правилника за администрацията в съдилищата / обн. в ДВ бр. 68/22.08.2017 г./

                   Писменият изпит и тестът се оценяват от комисията по шестобалната система с точност до 0,5, съгласно утвърдена методика с критерии за оценяване.

 

         За работата си комисията съставя протокол, в който отразява резултатите от проведените изпити с крайна оценка и класиране. Протоколът да се представи на председателя на съда в 3 – дневен срок и да се обяви и на интернет страницата на съда и на информационното табло в сградата на Съдебната палата.

 

Трети етап – събеседване.

 

         До трети етап се допускат кандидатите, които са получили оценка минимум 4,00 от втория етап. С тях комисията ще проведе събеседване,  относно личната им мотивация и и очакванията им за работа в съдебната система.

 1. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок за подаването им:

 

Писмено заявление ( образец 1) за участие в конкурса, подадено лично или чрез пълномощник, към което кандидата прилага:

 • автобиография
 • декларация по чл. 340а, ал. 1 от ЗСВ – образец 2;
 • декларация по чл. 340а, ал. 2 от ЗСВ – образец 3; (като изискванията от т.2 до т.6 влизат в сила при условие, че кандидатът спечели конкурса и му бъде предложено сключване на трудов договор)
 • копие от лична карта;
 • копие от диплом за завършено образование;
 • копие от документ за компютърна грамотност, ако има такъв;
 • копие от документи за допълнителна квалификация, ако има такива;
 • копие от документи, за професионален опит и трудов стаж;
 • служебна бележка, удостоверяваща липсата на висящи наказателни производства от Окръжна прокуратура Търговище;
 • медицинско свидетелство за работа;

-        удостоверение от психиатър, че не страда от психични        разстройства и е психично здрав към момента на издаването;

-    мотивационно писмо;

*Копията от посочените документи следва да бъдат саморъчно заверени.

*Кандидатите могат да представят и други документи и препоръки от предишни работодатели, които доказват тяхната квалификация и умения за обявената длъжност.

 

Място и  краен срок за подаване на документи:

гр. Търговище, пл.“Свобода” Съдебна палата ет. 2, стая 9, Регистратура на ОС до 17.00 ч. на 11.02.2022 г. При подаване на документите желаещите могат да получат длъжностна характеристика. Кандидатите могат да се обръщат за повече информация на телефон 0601/62188 и на интернет страницата на ОС.

 

                   VІ. Минимален размер на основна заплата:

         Съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт: Основна месечна заплата  - 887 лв.  ( 827  + 60 ).

 

VII.  Материали за подготовка:

 • Закон за съдебната власт
 • Правилник за администрацията в съдилищата
 • Етичен кодекс на съдебните служители
 • Правила за институционална идентичност на документите

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация