C C C C A+ A A- X

Електронното връчване и подаване на електронни документи в Окръжен съд - Търговище по НПК

Дата на публикуване 2 август 2021 Последна редакция 2 август 2021 Новини Отпечатай

     Във връзка с  измененията в НПК, влезли в сила  от  30.06.2021 г., относно  призоваването и уведомяването  на участниците в  наказателния процес  чрез посочени от тях  електронни адреси, както и възможността  за подаване на  електронни документи, ОС – Търговище уведомява за следното:
  1. I. Лицата по чл.75 от НПК(пострадал в досъдебното производство), чл.79 от НПК (частен обвинител), чл.82 от НПК(частен тъжител), чл.87 от НПК( граждански ищец), чл. 90 от НПК(граждански ответник) и чл.99 от НПК(защитник), могат да упражнят правата за искания, бележки, възражения, както и обжалване на  съответните актове  по електронен път с квалифициран електронен подпис, а  лицето по чл.149 от НПК (вещо лице) може да представи заключението в електронна форма, подписано  с  квалифициран електронен подпис.
  2. II. Възможността за призоваване по електронен път на посочените лица  предвижда следния регламент:Връчването на призовки, съобщения и книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, когато са посочили електронни адреси. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време“(чл.178,ал.8 от НПК);
        „ Връчването на призовки, съобщения и книжа в съдебната фаза на пострадал, ощетено юридическо лице, частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник и на техните повереници, както и на свидетел, вещо лице, преводач, тълковник или специалист – технически помощник, може да се извършва по електронен път с тяхно съгласие, ако са посочили електронен адрес. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време“( чл.178,ал.9  от НПК)
        „ Когато връчването в съдебното производство не може да се извърши по реда на ал. 1 – 7, по преценка на органа призовки, съобщения и книжа може да се връчват и на посочен електронен адрес“( чл.178,ал.10)
    III.Електронно връчване на призовките съобщенията и книжата, съгласно чл.180  от НПК се осъществява по следния начин:
     1.На посочения от лицето електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата от информационната система за сигурно връчване или от единния портал за електронно правосъдие. Връчването чрез електронен адрес за връчване в единния портал за електронно правосъдие се удостоверява с копие от електронния запис от информационната система на портала, подпечатано с квалифициран електронен времеви печат на съда и с удостоверено точното време на всяко действие в системата чрез електронен квалифициран времеви печат по Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.). При връчване чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща – с електронните записи за връчването, създадени от квалифицирания доставчик на удостоверителни услуги. Те се смятат за връчени с изтеглянето им. Потвърждаване на получаването не се изисква. Електронната идентификация на лицето се извършва по ред, определен в Закона за съдебната власт.
    2.Когато страната не е изтеглила съобщението в 7-дневен срок от изпращането му, връчването се извършва по общия ред.
Страните и участниците в наказателния процес следва да  имат предвид, че съгласно чл.180,ал.11 от НПК „Връчването на електронен адрес се смята за лично връчване“.
   ДО СЪЗДАВАНЕ  на  възможност за връчване  чрез  единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), посочените по-горе лица могат да използват системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ)  на  Държавна агенция „Електронно управление ДАЕУ.
   3.Връчването на адрес на електронна поща се удостоверява с копие от електронния запис за това. В 7-дневен срок от изпращане на електронното писмо с прикачени призовка, съобщение или книжа лицето е длъжно да върне потвърждение на адреса на електронната поща на изпращащия орган. Когато лицето не върне потвърждение, връчването се извършва по общия ред.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация